TEAM
  • Squads

GOALKEEPER


Rohit Ashtekar
Dhanishk Sawant

DEFENDER


Pratik Khade
Navin Kinagi
Kishan Patel
Ganesh Anandache
Sunil Bhandurge
Vijay Redekar

MIDFIELDER


Kiran Chavan
Vrushab Patil
Abhinandan Patil
Anurag Kanguri
Rushikesh Halgekar
Sagar Nandi
Akhilesh Ashtekar
Amal Pai
Vaibhav Kamate

FORWARDS


Akash Desai
Jotiba Patil
Chinmay Murkibhav