TEAM
  • Squads

GOALKEEPER


Rohit Ashtekar
Ramkrishna Reddy

DEFENDER


Pratik Khade
Navin Kinagi
Gourav Balekundri
Shyam Goundadkar
Sunil Bhandurge
Akshay Chavan
Rohit Murkute
Vijay Redekar
Shailesh Kangralkar

MIDFIELDER


Kiran Chavan
Abhay Sambhajiche
Vrushab Patil
Abhinandan Patil
Anurag Kanguri
Rushikesh Halgekar

FORWARDS


Akash Desai
Jotiba Patil
Rahul Gurav
Shridhar More
Veeresh Mallabadi